Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje...Samorządy

 OLSZTYN, 30-05-2011

W związku z planowaną realizacją przez Fundację projektu „ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ” w ramach wdrażanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, które kwalifikują się do wzięcia udzialu w projekcie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w I etapie deklarującym wstępną współpracę. W tym celu prosimy o wypełnienie i odesłanie DEKLARACJI .

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami .... zaproszenie do współpracy.

ZAPRASZAMY JST DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYPEŁNIANIA OBOWIAZKÓW USTAWY „ŚRODOWISKOWEJ” ,

oferta dotyczy prognoz oddziaływania na środowisko do dokumentów strategicznych JST

 

   Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), samorządy maja obowiązek sporządzania do dokumentów strategicznych ( Strategii Rozwoju, Planów Zagospodarowania itp.) prognozy oddziaływania na środowisko.

   Dodatkowo sporządzenie prognoz i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest korzystne w związku z tym wymagane w sytuacji pozyskiwania funduszy unijnych. Dokument strategiczny samorządu pozbawiony prognozy oddziaływania na środowisko zmniejsza szansę pozyskania dofinansowania, obarczający tym samym władze samorządowe za nie uzyskanie dotacji przez wnioskodawców z obszaru danego samorządu – powiatu, gminy.

         Tylko posiadanie prognozy oddziaływania na środowisko, zwalnia z tej odpowiedzialności.

 

 Podstawa prawna:

   Podstawą prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest Ustawa z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwana dalej Ustawą o ocenach. Artykuły 46 i 47 tej ustawy nakładają obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) skutków realizacji dokumentów strategicznych (m. in. koncepcji, polityk, strategii i planów) opracowywanych przez organy administracji i precyzują okoliczności, w których sporządzenie SOOŚ jest wymagane.

 

Art. 46. Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:  

1.     koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

2.     polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (podkreślenie własne);

3.       polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 (podkreślenie własne) jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.  

 

Art. 47. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57¹, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Zgodnie z zapisem Art. 3 Ustawy o ocenach przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:

  • uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
  • sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

 

 

 OBOWIĄZEK WNIOSKODAWCÓW:

  Według instrukcji wypełniania wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” 

„Należy wskazać, że projekt realizuje założenia zawarte w dokumentach strategicznych województwa, powiatu lub gminy. Wnioskodawca może wskazać zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Gminy (jeżeli istnieje), Planem Rozwoju Lokalnego (jeśli istnieje), Lokalnym Programem Rewitalizacji (jeśli istnieje, a projekt dotyczy rewitalizacji tych terenów), programem rozwoju i modernizacji systemu transportu publicznego itp. Należy powołać się na właściwe zapisy tych dokumentów. Dodatkowo zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wnioskodawca zobowiązany jest podać adres strony internetowej, na której zamieszczona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko ww. dokumentów.”

Jako firma możemy opracować prognozę oddziaływania na środowisko w zakresie zgodnym z artykułem 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).Zgodnie z Ustawą prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać:

  • informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
  • informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
  • propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
  • informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
  • streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

¹ jest nim w tym przypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska


Współpraca:

Po nawiązaniu współpracy, zobowiązujemy się do bezpłatnego pilotowania procesu strategicznej oceny oddziaływania, tworząc niezbędne dokumenty dla RDOŚ, SANEPID, czy też przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

Procedura uzgadniania wartości kontraktu:

1. Zainteresowany otrzymuje listę niezbędnych dokumentów potrzebnych do wstępnej analizy

2. Dokonanie wstępnej analizy, ewentualne spotkanie konsultacyjne w przypadku wyjaśnienia zakresu dokumentacji.

3. Ustalenie wartości kontraktu oraz terminu realizacji.

  Zapraszamy do nawiązania kontaktu w sprawie oraz do współpracy.

  Osoba do kontaktu: Dyrektor Fundacji Pan Paweł Rutkowski tel. 089 5270898.

 

W celu uzyskania szerszych informacji, proponujemy z naszej strony bezpłatną wizytę konsultacyjną w Państwa  Urzędzie.

 

 


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009