Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje..."Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego" 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

__________________________________________________________________________________________________

 

WITAMY NA STRONACH PROJEKTU - "Wiedza gwarantem sukcesu szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do udziału w projekcie pracowników w wieku 45 lat i więcje zatrudnionych w mikro i malych przedsiebiorstwach posiadających siedzibę lub oddział na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Projekt skierowany jest zarówno do kadry zarządzająecj , jak również do pracowników biurowych. Dla każdej z tych grup w ramach pierwszego modułu skierowano wybrane bloki szkoleniowe w celu przekazania wiedzy i podniesienia umiejetności.

W ramach drugiego modułu , który również będzie realizowany w 2 grupach ( osobno dla kadry zarzadzającej osobno dla pracowników biurowych) przeprowadzone zostana zajęcia z zakresu wiedzy z  technologii informatyczno-komunikacyjnych ( tzw komputerowe). 

Całość zostanie zakończona uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu  Umiejętnosci Komputerowych - ECDL Core.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY DLA PRACOWNIKÓW MIKRO I MAŁYCH  PRZEDSIĘBIORSTW.

BIURO PROJEKTU : GNIEZNO, ul Chudoby 16 A, email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, telefon 895270898 lub Bezpośrednio do specjalisty ds rekrutacji i promocji Pana Pawła Kocha 603 922 847

I MODUŁ SZKOLENIOWY 

I BLOK SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ
 
Efektywne i wydajne prowadzenie firmy:
 
1. Przywództwo (12h) ( 17-18.02.2011r.)
2. Zarządzanie czasem, zespołem (12h) (24-25.02.2011r.)
3. Motywowanie, rozwiązywanie problemów i konfliktów w firmie (12h) (10-11.03.2011r.)
4. Umiejętności handlowe (6h) (24.03.2011r.)
5. Kreowanie własnego wizerunku (6h) (25.03.2011r.)

 Wszystkie zajęcia z Efektywnego i wydajnego prowadzenia firmy poprowadzi Pan Paweł Koch

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY KAŻDEGO DNIA O 9.00 KOŃCZYMY O 14.00
( po 6 godzin lekcyjnych dziennie)
MIEJSCE PROWADZENIA ZAJEĆ HOTEL NEST , GNIEZNO ,ul. Jana III Sobieskiego 20
 
Nowoczesne zarządzanie –stawiam na innowacje:
 
6. Zarządzanie przedsiębiorstwem (12h) (07-08.04.2011r.)
7. Źródła przewagi konkurencyjnej (6h) (21.04.2011r.)
8. Marketing (6h) (22.04.2011r.)
9. Klimat sprzyjający innowacjom (m.in. wdrażanie zarz. innowacjami, pomiar efektywności) (6h) (05.05.2011r.)
10. Strategie innowacyjne, proinnowacyjna kultura organizacyjna) (6h) (06.05.2011r.)
11. Zarządzanie przez jakość (6h) ( 19.05.2011r.)

12. Źródła finansowania innowacji (6h) ( 20.05.2011r.)

Wszystkie zajęcia z tematu Nowoczesne zarządzanie –stawiam na innowacje, poprowadzi Pani Wiktoria Trudnowska

ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY KAŻDEGO DNIA O 9.00 , wspólny obiad  o 14.00 (  6 godzin lekcyjnych dziennie z uwzględnieniem przerw kawowych)

 

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJEĆ HOTEL NEST , GNIEZNO ,ul. Jana III Sobieskiego 20

 

II BLOK SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BIUROWYCH

 
  1. Zagadnienia prawne związane z pracą administracyjną (12h) ( 17-18.02.2011r.)
   • elementy prawa pracy,
   • rodzaje umów,
   • wynagrodzenia i składki,
   • zagadnienia dotyczące urlopów i dni wolnych,
   • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
   • wybrane zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 1. Prowadzący : mecenas Halina Domańska
  1. Techniki organizacji pracy biurowej (6h) (24.02.2011r.)
   • pojęcie organizacji i techniki pracy biurowej,
   • dokumenty określające organizację pracy,
   • tworzenie i obieg dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych,
   • determinanty dobrej organizacji pracy biurowej,
   • techniki pracy biurowej jako narzędzia i metodyka jej stosowania w procesie organizacji i realizacji pracy,
   • archiwizacja dokumentowanie pracy.
  Prowadzący : Mirosław Marszelewski/Dorota Opolska
  1. Prowadzenie korespondencji biurowej, obieg dokumentów (6h) (25.02.2011r.)
   • analiza korespondencji (m.in. termin odpowiedzi),
   • klasyfikacja dokumentów – korespondencja poufna,
   • zasady sporządzania pism.
  Prowadzący : Dorota Opolska / Mirosław Marszelewski
  1. Kształtowanie kultury obsługi klienta (12h) (10-11.03.2011r.)
   • promocja asertywnego kontaktu z klientem (granice psychologiczne, rozpoznawanie potrzeb klienta, przyjmowanie reklamacji, obrona przed manipulacją i krytyką),
   • porozumiewanie się z trudnymi klientami (rozpoznawanie charakteru rozmówcy, adekwatny przekaz i odbiór informacji, dostosowanie strategii bezpośredniej komunikacji do rozmówcy).
  Prowadzący Pan Piotr Proć
  1. Zarządzanie czasem (12h) (24-25.03.2011r.)
   • metody i techniki planowania czasu,
   • hierarchizacja zadań,
   • złodzieje czasu
  Prowadząca Pani Beata Błoniecka
  1. Umiejętności interpersonalne (12h) (07-08.04.2011r.)
   • samoświadomość i samoakceptacja (diagnoza swoich zasobów, rozpoznawanie związku między uczuciami, myślami a działaniami),
   • otwartość i zaufanie w relacjach prywatnych i zawodowych (wyrażanie siebie, budowanie zaufania w stosunku z innymi),
   • umiejętności kreatywnego myślenia.
  Prowadząca Pani Beata Błoniecka
   
   
  1. Radzenie sobie ze stresem, asertywność (12h) (21-22.04.2011r.)
   • jakie są najczęstsze źródła stresu zawodowego,
   • jak radzić sobie w trudnych sytuacjach,
   • jak sprawić, żeby stres mobilizował,
   • redukowanie stresu poprzez aktywny relaks,
   • asertywność w miejscu pracy (typy postaw, ich przyczyny i konsekwencje realizacji)
  o       podstawy negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów.
  Prowadząca Pani Beata Błoniecka
  1. Savoir-vivre, reguły obyczajowe, etykieta biznesu (12h) ( 05-06.05.2011r.)
  o       reguły obyczajowe związane z powitaniem, przedstawianiem, tytułowaniem, pierwszeństwem, samochodem,
  o       dlaczego warto opanować etykietę biznesu?
  o       elementy prawidłowego stroju kobiety i mężczyzny w pracy. Elementy stroju niedopuszczalne w pracy,
  o       Precedencja towarzyska w pracy,
  o       złote reguły dobrych manier w biznesie,
  o       kultura zachowania w firmie,
  o       święta i inne uroczystości – czas prezentów, życzeń i spotkań; etykieta na przyjęciach,
  o       jedzenie w pracy, serwowanie napojów w trakcie narad, konferencji i spotkań biznesowych,
  o       rola wyglądu w kreowaniu pozytywnego wizerunku,
  o       sztuka dyplomacji na co dzień.
  Prowadząca Pani Beata Błoniecka
  1. Komunikacja telefoniczna i pisemna (6h) (19.05.2011r.)
   • specyfika kontaktu telefonicznego opartego na transmisji głosu i percepcji słuchowej,
   • charakterystyka osoby nadającej i odbierającej komunikaty (ja
    w telekomunikacji, klient w telekomunikacji, relacje „ja-klient”)
  o       podstawowe zasady komunikacji pisemnej.
    Prowadząca Pani Beata Błoniecka
   
  1. Obsługa nowoczesnych urządzeń biurowych (6h) (20.05.2011r.)
   • obsługa urządzeń biurowych: telefon wielofunkcyjny, faks, ksero, skaner.
  Prowadzący Pan Stanisław Daniluk
   
  ZAJĘCIA ROZPOCZYNAMY KAŻDEGO DNIA O 9.00,  wspólny obiad o  14.00 (  6 godzin lekcyjnych dziennie z uwzględnieniem przerw kawowych)

  MIEJSCE PROWADZENIA ZAJEĆ HOTEL NEST , GNIEZNO ,ul. Jana III Sobieskiego 20

   

III BLOK SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I  PRACOWNIKÓW BIUROWYCH ( zajęcia odbywają się oddzielnie dla 2 grup)
 
1.      Podstawy technik informatycznych (8h) ( 02.06.2011r.)
  • Podstawowe pojęcia i urządzenia technik komputerowych: sprzęt komputerowy, najważniejsze urządzenia i ich charakterystyka, pamięć i jej rodzaje.
  • Oprogramowanie komputerów: systemy operacyjne, zastosowanie komputerów, przegląd programów użytkowych. 
  • Sieci komputerowe: sieci lokalne i rozległe, internet, komunikacja ze światem, przeglądarki, wyszukiwarki, zasady użytkowania internetu.
  • Techniki informatyczne, człowiek i społeczeństwo: społeczna rola komputerów, bezpieczeństwo i higiena pracy, praktyka użytkowania sprzętu, komputer a środowisko naturalne.
  • Bezpieczeństwo informacji oraz regulacje prawne: prawa autorskie, ochrona danych osobowych.
 
2.      Użytkowanie komputerów (8h) ( 03.06.2011r.)
  • System operacyjny: pojęcie i zadania. Podstawowe czynności: zmiana ustawień, instalowanie i odinstalowywanie programów.
  • Tworzenie folderów i poruszanie się po nich, tworzenie skrótów. Praca
   z plikami: operacje na plikach, atrybuty plików. Wyszukiwanie plików
   i folderów.
  • Kompresja plików i folderów. Programy narzędziowe, programy antywirusowe. Drukowanie: instalacja drukarki. Zarządzanie zadaniami do drukowania.
  • Linux: podstawowe informacje.
 
 
 
 
3.      Przetwarzanie tekstów (16h) ( 16-17.06.2011r.)
  • Podstawy pracy w edytorze tekstu. Korzystanie z pomocy. Sposoby wyświetlania dokumentu.
  • Tworzenie dokumentu: wprowadzanie tekstu, zapisywanie do pliku, nanoszenie poprawek w dokumencie, cofanie i ponawianie wykonanej czynności, jednoczesne otwarcie kilku plików.
  • Formatowanie tekstu: formatowanie akapitu, stosowanie stylu, usuwanie formatu. Wykorzystanie tabulatorów: ustawianie na linijce, przesuwanie, usuwanie.
  • Stosowanie wypunktowania i numerowania: tworzenie listy wypunktowanej
   i numerowanej, dodawanie i usuwanie elementów listy, modyfikowanie listy wypunktowanej i numerowanej. Kopiowanie: w ramach tego samego dokumentu oraz między różnymi dokumentami.
  • Tworzenie tabel: wypełnianie i formatowanie tabeli, rozbudowa tabeli. Wstawianie wykresów i rysunków: dostosowywanie rozmiaru obiektu, kopiowanie, przesuwanie i usuwanie obiektu.
  • Korespondencja seryjna: przygotowanie wzoru i źródła danych, przygotowanie dokumentu głównego korespondencji seryjnej, scalanie korespondencji seryjnej. Etykiety adresowe. Wydruki.
  • Formatowanie dokumentu jako całości: tworzenie nagłówków i stopek, redagowanie. Ustalanie wyglądu strony, numerowanie dokumentów, dzielenie na strony.
  • Przygotowanie wydruku. Podgląd wydruku. Sprawdzanie pisowni. Drukowanie.
 
4.      Arkusze kalkulacyjne (16h) ( 30.06-01.07.2011r.)
  • Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym: podstawowe pojęcia, ustawianie opcji aplikacji, korzystanie z pomocy, sposoby wyświetlania dokumentu, operacje na arkuszach.
  • Wprowadzanie i modyfikacja danych: wprowadzanie danych do arkusza; poprawianie, usuwanie danych; zapisywanie arkusza w pliku; otwieranie nowego dokumentu.
  • Formatowanie arkusza: zaznaczanie fragmentów arkusza. Dodawanie 
   i usuwanie wierszy oraz kolumn. Zmiana czcionki i jej atrybutów. Formatowanie komórek z liczbami. Zmiana szerokości kolumn i wierszy. Cieniowanie tła komórek. Rysowanie i usuwanie krawędzi. Zawijanie tekstu
   w komórce. Zapisywanie arkusza.
  • Obliczenia: proste formuły obliczeniowe, sposoby adresowania komórek. Funkcje.
  • Porządkowanie danych: blokowanie wierszy i kolumn, automatyczne wypełnianie komórek arkusza.
  • Tworzenie wykresów: generowanie wykresu, zmiana położenia wykresu i jego rozmiaru, formatowanie wykresu.
  • Sprawdzanie poprawności językowej i rachunkowej.
  • Przygotowanie arkusza do wydruku. Podział na strony, podgląd wydruku, redagowanie stopki/nagłówka, drukowanie linii siatki, kolejność drukowania stron, drukowanie.
 
5.      Bazy danych (16h) ( 14-15.07.2011r.)
  • Podstawy pracy z bazą danych: co to jest baza i jak działa.
  • Etapy projektowania bazy danych: określenie celu, projektowanie tabel, określenie relacji, wprowadzanie danych, tworzenie innych obiektów bazy. Wyświetlanie i usuwanie elementów okna. Korzystanie z pomocy.
  • Tworzenie bazy danych: projektowanie, wprowadzanie danych, korzystanie
   z masek wprowadzania, sposoby wyświetlania danych.
  • Sprawdzanie poprawności, ustanawianie relacji, modyfikacja relacji, usuwanie relacji, zamykanie bazy danych.
  • Praca z bazą danych: otwieranie bazy, modyfikowanie danych, usuwanie rekordów, porządkowanie danych, filtrowanie danych, zmiana projektu tabeli, dołączanie nowego pola, zmiana kolejności pól.
  • Kwerendy: projektowanie kwerendy wybierającej jednotabelowej, wielotabelowej; uruchamianie i zapisywanie kwerendy; zmiana projektu kwerendy; kryteria wyboru danych.
  • Formularze: projektowanie, tworzenie za pomocą kreatora, zmiana wyglądu formularza, praca z rekordami w formularzu.
  • Raporty: tworzenie raportu, zmiana projektu raportu, przygotowanie wydruku raportu. Drukowanie tabel, kwerend i formularzy, drukowanie wybranych rekordów.
 
6.      Grafika menedżerska i prezentacje (16h) ( 28-29.07.2011r.)
  • Podstawy pracy z programem PowerPoint 2007, ogólna charakterystyka aplikacji, podstawowe pojęcia, korzystanie z pomocy.
  • Uruchamianie programu PowerPoint, otwieranie istniejących prezentacji, widoki prezentacji, zamykanie prezentacji.
  • Tworzenie i edycja slajdu, wybór układu elementów na slajdzie, tło slajdu, dołączanie i formatowanie rysunku, zapisywanie prezentacji, zamykanie prezentacji.
  • Slajdy z ozdobnymi napisami WordArt i rysunkami ClipArt, slajdy
   z rysunkiem z pliku i polem tekstowym, zmiana kolorów rysunku, tworzenie grupy z kilku obiektów. Slajd z tabelą, używanie prowadnic i siatki, kończenie pracy z programem PowerPoint.
  • Tworzenie prezentacji, cechy poprawnej prezentacji, rozpoczęcie pracy nad prezentacją: slajd tytułowy, zmiana czcionki i jej atrybutów.
  • Modyfikacja pojedynczego slajdu, slajd z listą punktowaną, slajd ze schematem organizacyjnym, slajd z wykresem, generowanie wykresu.
  • Oglądanie prezentacji w różnych widokach, zmiana kolejności slajdów, usuwanie slajdu, dopisywanie tekstu, widok sortowania slajdów, pokaz slajdów.
  • Komputerowy pokaz slajdów, efekty specjalne towarzyszące pokazowi slajdów, efekty przejścia między slajdami, animacja elementów składowych slajdu. Sprawdzanie poprawności językowej, kopiowanie i przenoszenie obiektów, drukowanie prezentacji.
 
7.      Usługi w sieciach informatycznych (16h) ( 11-12.08.2011r.)
  • Internet – podstawowe pojęcia, używanie przeglądarki internetowej, Internet Explorer – podstawy przeglądania, nawigacja, ulubione.
  • Mozilla Firefox: instalacja, podstawy przeglądania, nawigacja, ustawienia przeglądarki, zakładki, pomoc.
  • Google Chrome: instalacja, podstawy przeglądania, nawigacja, ustawienia przeglądarki, zakładki, pomoc.
  • Korzystanie z sieci: formularze, wyszukiwanie, obsługa programu FTP, zapisywanie plików, drukowanie stron internetowych.
  • Komunikacja elektroniczna: podstawowe pojęcia i terminy. Teoria e-mail, korzystanie z e-mail, wysyłanie wiadomości.
  • Klienci poczty e-mail, korzystanie z programów do poczty e-mail, wysyłanie
   i odbieranie poczty, inne funkcje.
  • Technologie komunikacyjne w sieciach LAN i PAN. Podstawowe pojęcia związane z komunikacją w sieci lokalnej.
  • Komunikacja w sieci lokalnej Windows XP, Windows Vista oraz Windows 7, sprawdzanie ustawień sieciowych komputera, udostępnianie zasobów, kopiowanie plików poprzez sieć lokalną z innego komputera.

 

 II MODUL SZKOLENIOWY

wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt "Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie dla mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu gnieźnieńskiego" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.