Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje... "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy 2"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

_________________________________________________________________________________________________________

 

Fundacja Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury”, z dniem 1 września  2012 r. rozpoczęła realizację projektu  „Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy 2”,  w ramach którego zaplanowano udział  w szkoleniach, pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (powiat olsztyński, m. Olsztyn). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

    Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania wiekiem,  umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, efektywnej pracy biurowej 14 pracowników (w tym 3 osoby 50+) zatrudnionych w firmach z województwa warmińsko-mazurskiego, do końca V 2013 r.  

 

W ramach projektu przewiduje się zorganizowanie:

1. KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, zakończonego przystąpieniem do zewnętrznego egzaminu językowego ETS GLOBAL – TOEIC:

- Zajęcia odbywać będą się w 3 grupach pięcioosobowych, raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne (łącznie 100h kursu), od października 2012 r. do maja 2013 r.  Na zakończenie kursu, w maju 2013 r., zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny  ETS TOEIC.

- TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION™) służy do oceny umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach biznesowych, potwierdza zdolności takie jak obsługa klienta zagranicznego, czy też praca w środowisku międzynarodowym.

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION™) to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który między innymi:

- został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego,

- jest uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji,

- skupia się na praktycznej stronie znajomości języka.

 

2.  MODUŁU SZKOLENIOWEGO: AKADEMIA PRACOWNIKA:

       Program ramowy Szkolenia:

·         Podstawowe zagadnienia z rachunkowości,

·         kadry, płace, polityka kadrowa,

·         TQM - pełna satysfakcja klienta,

·         nowoczesna komunikacja interpersonalna,

·         efektywność osobista i zarządzanie czasem,

·         trening budowania relacji z klientem.

  

-  Zajęcia odbywać będą się  w formie dwudniowych zjazdów szkoleniowych, raz w miesiącu, w czwartki i piątki, w godzinach pracy  (łącznie 128 godzin szkoleniowych -8 zjazdów x 2 dni szkoleniowe)

Terminy:

- 25-26 października 2012 r.,

- 15-16 listopada 2012 r.,

- 6-7 grudnia 2012 r.,

- 17-18 stycznia 2013 r.,

- 31 stycznia – 1 lutego 2013 r.,

- 21-22 lutego 2013 r.,

- 14-15 marca 2013 r.,

- 11-12 kwietnia 2013 r.

 

3.  SZKOLENIE – ZARZĄDZANIE  WIEKIEM :

- W ramach szkolenia Zarządzanie Wiekiem, zajęcia odbędą  się w formie 1 zjazdu szkoleniowego  x   2 dni szkoleniowych,  w  czwartek i piątek w godzinach pracy -  łącznie:  16 godzin  szkoleniowych  – 23-24 maja 2013 r.

 

4.  INDYWIDUALNEGO WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH 50+  - COACHING,

Program ramowy Coachingu:

·  symptomy wypalenia zawodowego,

·   stres jako element zapalny,

·   zapobieganie wypaleniu zawodowemu - indywidualne dostosowanie strategii działań do typy stresora;

·   odporność na stres i wypalenie zawodowe;

·   procedury antystresowe.

- Udział w Coachingu zakończony będzie dostosowaniem indywidualnym planu działania przeciwdziałającemu wypaleniu zawodowemu dla każdego uczestnika powyżej 50-tego roku życia.

- W ramach  Coachingu  zajęcia odbędą  się w formie  1 zjazdu szkoleniowego  (2 dni szkoleniowe) wyłącznie  dla 3 osób 50 +,  w  czwartek i piątek w godzinach pracy - łącznie: 16 godzin szkoleniowych:     – 4-5 kwiecień 2013 r.

 

Dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę uczestnictwo w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNE.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych  w Biurze Projektu, siedzibie Fundacji Rozwoju Regionalnego „Warmia i Mazury” przy ul. Ratuszowej 5 w Olsztynie.

                                                

Osoby zainteresowane szczegółami realizowanego projektu proszone są o kontakt telefoniczny
z biurem projektu pod nr (89) 527 08 98 lub drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat@frr.olsztyn.pl

 

 


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt "Kwalifikacje pracowników źródłem sukcesu firmy 2" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.