Zapoznaj się z naszą ofertą
-przygotowania aplikacji o dotacje inwestycyjne ze środków UE (RPO WiM, PO KL)................................ -przygotowania dokumentacji środowiskowej......... -tworzenia dokumentów strategicznych.................. -przygotowania dokumentacji kredytowej ............... -szkoleń.....................................................................


2011-04-12
1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym

Public Relation w Samorządzeie - elementy marketingu politycznegoPartnerzy...


Referencje... "Kobieca Akademia Zarządzania Turystyką"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

_________________________________________________________________________________________________________

 

Programy szkoleń w ramach „Kobiecej Akademii Zarządzania Turystyką”

1.Tworzenie systemu szkoleń i polityki

rozwoju pracowników-32h.

Metody prowadzenia zajęć:

-          wykład z prezentacją multimedialną

-          dyskusje w podgrupach z omówieniem rezultatów na forum

-          dyskusja moderowana z użyciem materiałów -audiowizualnych

-          ćwiczenia w podgrupach i indywidualne (w tym analizy

-          przygotowanych case’ów)

-          scenki sytuacyjne

 

1.Rozwój kompetencji i zarządzanie karierą pracownika – wprowadzenie do problematyki.

Kompetencje: potencjał pracownika - kapitałem firmy-- czym są kompetencje: wiedza, umiejętności i doświadczenie jako składowe

·         kompetencje „miękkie” i specjalistyczne

·         poziomy rozwoju kompetencji: od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji

·         model/profil kompetencji jako punkt wyjścia w procesie szkolenia i rozwoju pracowników

2.Potrzeby szkoleniowe pracowników firmy i ich identyfikacja-- czym jest (i nie jest) potrzeba szkoleniowa?

·         luka kompetencyjna: sytuacje problematyczne jako sygnał pojawienia się potrzeb szkoleniowych

·         poziomy analizy potrzeb szkoleniowych pracownika

·         wybrane metody badania potrzeb szkoleniowych i ich zastosowanie w praktyce

3.Definiowanie celów szkoleniowych. Projektowanie i realizacja szkoleń dla pracowników-- cele szkolenia jako odpowiedź na potrzeby szkoleniowe

·         jak definiować adekwatne i realne cele szkoleniowe?

·         współpraca pracodawcy, trenera, firmy szkoleniowej jako czynnik sukcesu szkolenia

·         specyfika procesu uczenia się osoby dorosłej: najważniejsze aspekty

·         metody pracy szkoleniowej szczególnie użyteczne w kontekście podnoszenia kwalifikacji pracownika

·         polityka szkoleniowa firmy: tworzenie i realizacja

4.Ocena efektywności szkoleń pracowniczych-- szkolenie i co dalej: follow-up, czyli możliwości poszkoleniowego wsparcia nowo zdobytych kompetencji pracownika

·         wybrane metody badania potrzeb szkoleniowych i ich zastosowanie w praktyce

5.Firma jako środowisko rozwoju kompetencji pracowników-- rola komunikacji w edukowaniu pracownika: informacja zwrotna, kanały i obieg informacji, pytania coachingowe

·         praktyczne szkolenie i instruktaż na stanowisku pracy: warunki i sposoby realizacji, trener wewnętrzny – pożądane cechy i kompetencje

·         motywowanie pracowników: potrzeby i bodźce motywujące, cele motywowania

6.Oceny pracownicze – metody i ich zastosowanie.

7.Decyzje kadrowe i ich konsekwencje dla rozwoju pracownika.

8.Tworzenie systemu szkoleń i rozwoju pracowników w mojej firmie – pomysły uczestników.

2.Tworzenie strategii zarządzania wiekiem i różnorodnością w firmie-32h.

Metody prowadzenia zajęć:

-          wykład z prezentacją multimedialną

-          dyskusje w podgrupach z omówieniem rezultatów na forum

-          dyskusja moderowana z użyciem materiałów -audiowizualnych

-          ćwiczenia w podgrupach i indywidualne (w tym analizy przygotowanych case’ów)

-          scenki sytuacyjne

 

1.Wprowadzenie do problematyki - definicje różnorodności: jej obszary (ind-Zarządzanie wiekiem i różnorodnością – wprowadzenie do indywidualny, społeczny) i wymiary (płeć, wiek, narodowość, wyznanie, sprawność i zdrowie, itp.)

·         praca i przedsiębiorstwo w kontekście przemian kulturowych i demograficznych)

2.Pracownik, firma, klienci – analiza sytuacji w kontekście zarządzania wiekiem i różnorodnością-- koncepcja „czterech pór kariery” pracownika

·         audyt wieku i płci personelu

·         zagrożone kompetencje, sukcesja kompetencji, utrzymanie wiedzy w firmie

·         różnorodność a potrzeby i oczekiwania klientów

3.Równość szans i przeciwdziałanie dyskryminacji jako kluczowe aspekty zarządzania wiekiem i różnorodnością-- stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja: czym są?

·         równość szans i jej różne rozumienia

·         prawodawstwo polskie w sferze przeciwdziałania dyskryminacji: pracodawca, pracownik, klient

4.Zastosowanie narzędzi ZZL w zarządzaniu wiekiem i różnorodnością-- rekrutacja i selekcja

·         adaptacja w środowisku pracy

·         szkolenia i rozwój kompetencji

·         motywacja w zarządzaniu wiekiem i różnorodnością

5.Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem i różnorodnością w przedsiębiorstwie-- mentoring a coaching: podobieństwa i różnice

·         doświadczony pracownik jako mentor: profil kompetencyjny

·         intermentoring: transfer wiedzy między pokoleniami

·         mentoring jako forma zagospodarowania potencjału kobiet w środowisku pracy

·         obszary zastosowania mentoringu

·         formy pracy mentora z uczniem

6.Różnorodność jako kluczowa wartość w branży turystycznej-- turystyka jako obszar pracy z różnorodnością: kulturową, narodową, językową, wyznaniową

·         indywidualność i różnorodność naszego regionu jako walor turystyczny: co warto promować?

·         turysta zagraniczny a różnorodność: system wartości, potrzeby, wrażliwość na różnice i nawyki

·         jak unikać/rozwiązywać potencjalne problemy wynikające z różnic kulturowych w pracy z klientem zagranicznym?

7.Zarządzanie wiekiem i różnorodnością w mojej firmie – pomysły na strategię-- zarządzanie wiekiem i różnorodnością: odrębne polityki czy integralna część ZZL?

·         wypracowywanie pomysłów na strategię w oparciu o przykłady i uwarunkowania środowisk pracy uczestników szkolenia

·         prezentacja pomysłów i feedback od trenera oraz grupy

8.Korzyści z zarządzania wiekiem i różnorodnością. 9.Dobre praktyki w Polsce i na świecie-- język korzyści: jak mówić o zarządzaniu wiekiem i różnorodnością, by przekonać do niego?

·         korzyści dla pracodawcy, firmy, pracownika, klientów

·         przegląd i analiza dobrych praktyk w Polsce i na świecie

·          podsumowanie szkolenia

 

 

3.Wdrażanie strategii społecznej

odpowiedzialności biznesu. Tworzenie

innowacji w przedsiębiorstwie-32h

Metody prowadzenia zajęć:

-   wykład z prezentacją multimedialną

-   dyskusje w podgrupach z omówieniem rezultatów na forum

-   dyskusja moderowana z użyciem materiałów -audiowizualnych

-   ćwiczenia w podgrupach i indywidualne (w tym analizy przygotowanych case’ów)

 

 

1.CSR – co to jest?

·            Społeczna odpowiedzialność w biznesie – geneza powstania.

·            Odpowiedzialność społeczna w turystyce – przedstawienie zagadnienia.

·            Nowe trendy w turystyce.

·            Przemiany społeczno – ekonomiczne.

2. Zrównoważony rozwój turystyki.

·            Alternatywne formy turystyki,

·            Świadomi i odpowiedzialni turyści?

·            Turystyka zrównoważona i jednocześnie społecznie zaangażowana.

3. Firma odpowiedzialna społecznie – czym jest ?

·            Etyka w turystyce, kodeks dobrych praktyk w turystyce.

·            Przykłady wdrożonych strategii w firmach.

4. CSR vs. PR, marketing, usługi, produkt, marka w turystyce.

·            Zarządzanie jakością

·            Eko- atrakcje, eko- obiekt, eko- wioska.

·            CSR jako sposób wyróżnienia firmy na rynku.

·            Przedstawienie analiz i badań.

·            Przykłady firm odpowiedzialnych społecznie.

·            Ekocertyfikacja w turystyce.

·            Utworzenie własnego kodeksu dobrych praktyk.

 

 

4.Ekoturystyka-32h

Metody prowadzenia zajęć:

-        wykład z prezentacją multimedialną

-        dyskusje w podgrupach z omówieniem rezultatów na forum

-        dyskusja moderowana z użyciem materiałów -audiowizualnych

-        ćwiczenia w podgrupach i indywidualne (w tym analizy przygotowanych case’ów)

 

1.Ekoturystyka – przedstawienie zagadnienia.

·           Ekoturystyka – jako nowy trend w turystyce

·           Przedstawienie badań i analiz

·           Jakie są oczekiwania klientów?

2.Ekologia w turystyce.

·           Przykład eko usług turystycznych

·           Ekologia w hotelach

 

 

 

 

3.Ekocertyfikacja jako sposób na redukcję kosztów i wyróżnienie się na rynku.

·           Certyfikaty w turystyce

·           Przedstawienie certyfikatów - wymagania

·           Ekocertyfiakt Green Key

·           Polski certyfikat ekoturystytyczny

4. Programy pomocowe do wdrożenia proekologicznych rozwiązań dotyczących:

·           oszczędzanie energii

·           oczyszczanie ścieków

·           przetwarzania odpadów.

 

 

5.Komunikacja społeczna i trening umiejętności społecznej-16h

Metody prowadzenia zajęć:

-          wykład z prezentacją multimedialną

-          dyskusje w podgrupach z omówieniem rezultatów na forum

-          dyskusja moderowana z użyciem materiałów -audiowizualnych

-          ćwiczenia w podgrupach i indywidualne (w tym analizy przygotowanych case’ów)

-          scenki sytuacyjne

 

 

1. Komunikacja społeczna

·       Komunikacja werbalna i niewerbalna

·       Umiejętność słuchania

·       Umiejętność równoległego działania

·       Sztuka przepraszania

·       Cztery podstawowe potrzeby psychologiczne którymi kierują się ludzie

Komunikacja społeczna w turystyce (wewnętrzna w firmie i zewnętrzna z klientem, tak krajowym, jak i zagranicznym)

·       Turystyka, jako niecodzienność

·       Role społeczne i grupy społeczne

·       Istota stereotypu

2. Potęga emocji- Stres, szok kulturowy i konfuzja kulturowa.

·       Stres a emocje

·       Fazy stresu

·       Szok kulturowy

·       Spojrzenie na stres

·       Symptomy stresu

·       Droga do odprężenia

·       Pozytywne myślenie

·       Test – mój poziom stresu

·       Typy emocji

·       Mowa, oddychanie i rozładowywanie napięcia

·       Techniki skupienia się

·       Spokój i stanowczość

·       Równowaga emocjonalna

3. Sztuka relacji z ludźmi

·       Grupa turystyczna-wyznaczniki

·       Geneza konfliktów w grupach turystycznych

·       Fazy konfliktu 

·       Rozwiązywanie konfliktów

·       Siedem reguł wywierania wpływu na ludzi

·       Elastyczność

·       Nie przyjmowanie przypuszczeń

·       Pokonywanie barier w komunikacji

 4. Kultura i Obsługa Gości

·       Savoir vivre w kontaktach z Gośćmi

·       Kultura słowa

·       Formy grzecznościowe

5. Różnice kulturowe

·       Komunikacja międzykulturowa

·       Wpływ różnic kulturowych na strategie postępowania w biznesie.

·       Komunikat i komunikowanie się.

·       Trudna sztuka (międzykulturowych) negocjacji.  

·       Różnice kulturowe w negocjacjach– standardy zachowań: Rosjanie, Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Brytyjczycy

 

 

 


wstecz | do góryStrona główna | Przedsiębiorcy | Samorządy | Środowisko | Szkolenia | O fundacji | Linki | Kontakt | Artneo

10-116 Olsztyn ul. Ratuszowa 5
tel.: 89 527 08 98, fax: 89 523 69 85
Adres email: sekretariat@frr.olsztyn.pl, agnieszka@frr.olsztyn.pl, magda@frr.olsztyn.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009

Projekt